خبرهای سایت

دوره های آموزشی قابل ارائه جهت آموزش کارکنان

 
 
عکس مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
دوره های آموزشی قابل ارائه جهت آموزش کارکنان
از مدیر دانشگاه علوم پزشکی اهواز در دوشنبه، 22 خرداد 1396، 8:57 صبح
 

قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه:

دوره های آموزشی ذیل  جهت استفاده کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه، به صورت مجازی تولید گردیده و از طریق سامانه LMS دانشگاه قابل دسترسی و مشاهده کارکنان می باشد. 

  • عنوان دوره: مهارتهای زندگی --> آموزش عمومی ---> 10 ساعت امتیاز آموزشی برای کلیه کارکنان معاونت آموزشی
  • زمان شرکت در دوره: از تاریخ 96/03/20 لغایت 96/03/26
  • شرایط  کسب امتیاز: مشاهده فایلهای محتوای دوره - شرکت در خودآزمون پایانی - کسب حداقل امتیاز 60 از حد نصاب 100