کارآموزان پس از گذراندن این درس، می بایست:

  • به تکنیک های جستجو در اینترنت آگاهی کامل داشته باشند
  • بتوانند با مرورگرهای مختلف، کار کنند
  • بتوانند با پست الکترونیک، پیام دریافت و ارسال کنند


                        اهداف دوره:

فراگیران پس از طی دوره باید بتوانند:

- مفهوم مهارت زندگی را توضیح دهند.

- ده مهارت اساسی زندگی را بیان کنند.

- عوامل تأثیرگذار در روابط بین فردی را تشخیص دهند.

- راههای مقابله و عوامل استرس زای محیطی را بشناسند.

- پرورش انعطاف پذیری را توضیح دهند.

- فراگیران موظفند جهت اخذ گواهی دوره، پس از مشاهده و مطالعه فایلها، در خودآزمون نهایی  دوره شرکت نموده و امتیاز مورد نیاز را کسب نمایند.