اهداف دوره:

- فراگیر با قابلیت های پاورپوینت آشنا شود

- فراگیر با محیط پاورپوینت آشنا شود

- فراگیر قادر به استفاده از نرم افزار پاورپوینت باشد

- فراگیر نحوه  یک ارائه مطلوب را بداند